Rola położnej w zdrowiu kobiety

Położna w Polsce – często zawód położnej jest utożsamiany z zawodem pielęgniarki, jednak są to dwa różne odrębne zawody, dające zupełnie odmienne kompetencje.

Położna / Położny to osoba, która zajmuje się zdrowiem kobiety na całym etapie jej życia – od poczęcia do śmierci, obejmuje opieką kobietę w okresie:

  • dziecięcym
  • dojrzewania
  • dojrzałości
  • okołomenopauzalnym

Dzięki temu, że położna to zawód samodzielny, możemy:

• prowadzić ciążę fizjologiczną,

• prowadzić poród fizjologiczny oraz monitorować stan płodu,

• wykonywać nacięcia i szycia krocza ( jeśli to konieczne),

• sprawować opiekę nad matką i noworodkiem oraz monitorować przebiegu okresu poporodowego,

• prowadzić działalności edukacyjno-zdrowotne.

Warto zaznaczyć, że to położna prowadzi i przyjmuje samodzielnie cały poród, jeżeli przebiega on fizjologicznie. Rzadkością jest by poród przyjmował lekarz. Bardzo popularna praktyka w wielu krajach Europy to właśnie prowadzenie ciąży w gabinecie położnej. Jest wtedy czas na szeroką edukację okołoporodową i nawiązanie dobrej relacji z pacjentką.

Innym istotnym zadaniem jest:

• profilaktyka chorób kobiecych,

• promowanie samobadania piersi,

• edukacja w zakresie metod planowania rodziny,

• promowanie karmienia piersią,

• kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich,

• poradnictwo w zakresie higieny i pielęgnacji noworodka,

• edukacja w zakresie szczepień ochronnych

Bibliografia

1. Fryc Dorota.:Kim jest położna? 27lipiec 2020
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2019 poz. 2335)

  Marlena Baran